Spomíname

ZOJKA
6.7.2007 – 2009

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

FALKO
21.5.2007 – jar 2010

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

KORA
1.5.2008 – 22.6.2011

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

TRIXI
2001 – 2012

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

LEO
22.5.2011-6.1.2012

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

MOLLY
26.4.2009 – 14.7.2012

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 NERKO 
1995 – 22.8.2012

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

CINDY
27.8.2007-28.8.2012

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

FANTASTIC WHITE LITTLE GOLDIE

21.2.2012-25.6.2013

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKCH UTOYA MOON MOWN HAY

23.2.2012-19.4.2014

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

DORINKA

24.10.2008 – 16.12.2014

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

LUSSY

29.4.2010 – 28.1.2015

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Po nešťastnej udalosti nás bohužiaľ opustili 4 morčiatka. :(

AMY

30.5.2010-7.5.2015

BREEZE

16.3.2012-7.5.2015

SKCJ SKCH AMY WHITE PRINCESS GREEN GARDEN

14.7.2012-7.5.2015

ANGIE GREEN GARDEN

23.4.2013-7.5.2015

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

BANOU VON DEN LEVERKUSENER FELLNASEN

22.12.2013-18.11.2015

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

RIVIERA VOM EISBERG

16.10.2013 – 25.5.2016

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

FIONA VON DEN LEVERKUSENER FELLNASEN

11.4.2014- 13.10.2016

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKCH JOKKY CAVIA ANDYLAND

27.6.2011- 27.1.2017

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

LADY LIGHT NIGHT VOM EISBERG

11.5.2015-15.4.2017

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

MIRABELLE VOM EISBERG

17.5.2015- 21.6.2017

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

JASPER LILIENBLUM

25.8.2012-11.9.2017

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKIC SKGC SKCH SKCJ VICKY GREEN GARDEN

30.6.2015-16.9.2017

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SIMBA

28.6.2009-20.10.2017

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

WANDA VON HENRICHENBURG

6.11.2012-15.11.2017

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

PIXIE

31.7.2011-30.12.2017

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

BREE GREEN GARDEN

26.11.2012-24.3.2018

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKCH JESSIE GREEN GARDEN

25.7.2014-30.9.2018

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

“KEVIN” CARAMEL OD MATLYDY

1.6.2015-15.12.2018

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

OLYMPIC LEMON VON DEN LEVERKUSENER FELLNASEN

7.1.2014-30.12.2018

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKCH ZORO CAVIA SECRET

17.11.2013-20.3.2019

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

NICOLETTA ANUBIS

5.10.2013-21.8.2019

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKCH JANIE RIVIERA-FOREVER GREEN GARDEN

23.5.2016-17.7.2020

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKCH KEIRA GREEN GARDEN

25.7.2014-4.8.2020

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKGC SKCH FLY IN THE SKY GREEN GARDEN 

1.2.2015-26.8.2020

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKCH NAOMI GREEN GARDEN

14.7.2016-28.8.2020

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SKCJ ZAIRA SILVERDAY

7.2.2015-30.10.2020

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -